Parenteel van Broer Bonninga


I.1    Broer Bonninga, geboren circa 1360. Edelman in Friesland, die leefde in de tweede helft van de veertiende eeuw (bron: "Stamboek Friese Adel").
Gehuwd met N.N.6 (Niet Bekend) Nn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lou Broers (zie II.1).
   2.  Feijcke Broers, overleden 1428.
   3.  Pier Broers (zie II.4).

 
II.1    Lou Broers Bonninga, geboren circa 1390, zoon van Broer Bonninga (zie I.1) en N.N.6 (Niet Bekend) Nn.
Gehuwd met Sits Hillesdr. Albada, geboren circa 1390.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hille Lous (zie III.1).
   2.  Broer Lous (zie III.3).
   3.  Bonne Lous. Bonne Lous haalde in 1453 met Jarich van Wolsend, te Harlingen, Schelte Roorda uit de kerk en sloeg hem dood omdat, Scheltes vader, Johan, in dat zelfde jaar Douwe Gerbranda te Bolsward had omgebracht.

 
II.4    Pier Broers Bonninga, zoon van Broer Bonninga (zie I.1) en N.N.6 (Niet Bekend) Nn.
Gehuwd met N.N.8 (Niet Bekend) Nn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ath Piers, geboren 1471.
Gehuwd met Tjomme Oenes Wiarda, geboren 1473. Geen kinderen.

 
III.1    Hille Lous Bonninga, geboren circa 1410, 1428 "beleide Agge her Peterz.... en verloer den stryt sa't Petrus fan Thabor seit". Zoon van Lou Broers Bonninga (zie II.1) en Sits Hillesdr. Albada.
Gehuwd met N. Wybesdr. Minnema, (Ook wordt vermeld dat Hille Lous zou zijn getrouwd met een "Harinxma").
Uit dit huwelijk:
   1.  Minne Hilles Bonninga (of: Hillema), geboren circa 1440. Heerschap te Harig, ongehuwd overleden. Hij heeft een natuurlijke zoon nagelaten, Hille Minnes (of: Minnema; of: Hillema van Bonninga), die gewoond heeft te Roordahuizum.
   2.  Perk Lous (zie IV.3).
   3.  Rixt Hillesdr. (zie IV.5).
   4.  Teth Hilles.
Gehuwd met Sijtze (of: Sijthje) Epes Harinxma Thoe IJlst.
   5.  Aucke Hilles.
Gehuwd met Buthecke (of: Both) Sickesd. Albada.

 
III.3    Broer Lous Bonninga, zoon van Lou Broers Bonninga (zie II.1) en Sits Hillesdr. Albada.
Gehuwd met Ath (of: Tjets) Oegesd. Reijnarda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lou Broers (zie IV.10).
   2.  Oege Broers. Overleden zonder kinderen.
   3.  Rints Lous.
Gehuwd te Weidum met Wigle Seerps Hania.
   4.  Jauck Lous.
Gehuwd met Hessel Aeges Albada.

 
IV.3    Perk Lous Bonninga, geboren circa 1460, dochter van Hille Lous Bonninga (zie III.1) en N. Wybesdr. Minnema.
Gehuwd te Morra met Foppe Foppes Sjaerdama, overleden 1490.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pier Foppes Bonninga Van Zyaerda. Hij erfde "Bonninga State" te Oppenhuizen van Ath Bonninga.

 
IV.5    Rixt Hillesdr. Bonninga, overleden circa 1505. Overleden tussen 1505 en 1506. Dochter van Hille Lous Bonninga (zie III.1) en N. Wybesdr. Minnema.
Gehuwd met Douwe Haringhsz. Harinxma Thoe Heeg, overleden circa 1500. Hoofdeling in Friesland. Grietman van Wonseradeel (1454). Zoon van Haringh Donia en Jelck Nn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijn Douwesdr. Harinxma (zie V.3).

 
IV.10    Lou Broers Bonninga, overleden 1494, zoon van Broer Lous Bonninga (zie III.3) en Ath (of: Tjets) Oegesd. Reijnarda.
Gehuwd met Hylck Feyckesd. van Harinxma Thoe Slooten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ath Broers. Leefde in 1497.
Gehuwd met Sierck Siercks Harinxma Thoe IJlst.
   2.  Ath (of: Ats) Broers. Leefde in 1494.
Gehuwd met Jelmer Ottes Sijtzama Van Warns.

 
V.3    Trijn Douwesdr. Harinxma, geboren te Koudum, overleden te Koudum, dochter van Douwe Haringhsz. Harinxma Thoe Heeg en Rixt Hillesdr. Bonninga (zie IV.5).
Gehuwd , met Gale Yges Galama, geboren 1410 te Koudum, overleden 1470 te Koudum. Volgens het "Stamboek van de Friese Adel": 'earne oars: Gale Atta zin te Koudum'. Gala Yges Galama woonde te Koudum in het Zuidwesten van Friesland.

In 1443 sloeg Gale (of: Gaele) met andere Vetkopers beleg voor het bolwerk de "Spyker" te Hemelum, gebouwd door de monniken aldaar, behorend tot de Schieringers. Het gehele dorp werd verwoest. De Schieringers verwoestten daarna het Galama Huis en zijn hele omgeving (aldus Worp van Thabor).
Het huwelijk van Gale en Trijn was voor de voorlopige vrede een goed huwelijk. Gale kwam uit een Vetkopersgeslacht en Trijn uit een geslacht van Schieringers.
Vlak voor zijn dood in 1470 is Gale nog mede afgevaardigde geweest naar de hertog van Bourgondië (Karel de Stoute 1467-1477) om een nieuwe oorlog te voorkomen. Zoon van Yge Gales Galama en --- Dekema.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ygo Gaeles (zie VI.1).
   2.  Douwe Gales (zie VI.3).
   3.  Hartman Gales (zie VI.5).
   4.  Jel (Ydt) Gales. Jel Gales maakte in 1516 een testament en huwde met Keympe Tjepkes Oenema van Ter Kaple, die in 1496 overleed.
   5.  Jisk Gales. Jisk Gales was gehuwd met een Latsma.

 
VI.1    Ygo Gaeles Galama, geboren circa 1450, overleden op 25-01-1492 te Workum. Ygo, bijgenaamd "het woudzwijn", is één der beruchtste vechtersbazen uit de familie. De muren van zijn slot te Oudega, iets ten noorden van de kerk, waren naar men zegt, 15 voet dik, ruim 4 meter! Andere bronnen hebben het over 14 steen, ruim 2 meter; ook nog behoorlijk.
Hij was een rijk, machtig en oorlogskundig Vetkoper (dit is een aanduiding van de politieke gezindheid van Ygo Gaeles. In de tijd van de twisten tussen Schieringers en Vetkopers in Friesland, was het Westergo, waar Koudum toe behoorde Schierings gezind).
Meest bekend is zijn voortdurende strijd met abt Agge van het St. Odulfklooster te Hemelum. De strijd was begonnen met een twist over de huuropbrengst van diverse landerijen. Jaren strijd waren het gevolg en Ygo werd op een gegeven moment zelfs in de (kerkelijke) ban gedaan!
Ygo vond echter dat hij het recht aan zijn kant had, immers al meer dan twintig jaar ontving hij de huur.
Uiteindelijk sneuvelde hij op 25 januari 1492 te Workum, na een gevecht met de Schieringers, waarin hij zwaargewond was geraakt. Door zijn knecht Seerp Beijma werd hij daarop wreedaardig vermoord - hij had eerst nog wel even mogen biechten...! Overigens: abt Agge is op 16 september 1494 aan de pest overleden.
In 1498 komt Friesland onder het bewind van de Habsburgers (Maximiliaan van Oostenrijk) en wordt Albrecht van Saksen Gouverneur en Potestaat van Friesland. Hiermee komt er een einde aan de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers.

Tegenwoordig is er nog een Ige Galemawei te Oudega. Zoon van Gale Yges Galama en Trijn Douwesdr. Harinxma (zie V.3).
Gehuwd , met --- Goslinga, geboren circa 1430. Huwelijk vermeld in het "Stamboek van de Friese Adel". Het echtpaar woonde te Koudum, Hemelum en Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijn Ygos (zie VII.2).
   2.  Otto Ygos.
   3.  Maaike Ygos. Maaike Ygos was gehuwd met Titus van Aylva.
   4.  Juw Ygos. Juw Ygos was gehuwd met een Botnia.

 
VI.3    Douwe Gales Galama, overleden op 08-10-1501 te Franeker. Douwe Gales en Jouck Sikkes woonden op Blinkstra-State te Akkrum, hetgeen later vermoedelijk het "Huigishuis" werd genoemd, gelegen ten zuiden van de Boorne en ten oosten van de Kerkbuurt. Later woonden ze te Warns.
Douwe werd ook wel Doede genoemd en samen met zijn broer Ygo Gales was hij bij menig vechtpartij betrokken.
Douwe werd op 8 oktober 1501 door verraad onthoofd op het Sjaerdemaslot te Franeker. Zoon van Gale Yges Galama en Trijn Douwesdr. Harinxma (zie V.3).
Gehuwd , met Jouck Sikkes Heemstra.
Uit dit huwelijk:
   1.  Haring Douwes. Haring Douwes was vikaris te Koudum.
   2.  Sikke Douwes.

 
VI.5    Hartman Gales Galama. Hartman Gales was Grietman van Hemelumer Oldeferd. Hij vocht mee in de strijd tegen de Schieringers, maar niet zo nadrukkelijk aanwezig als zijn broers.
Hartman leefde nog in 1512. Zoon van Gale Yges Galama en Trijn Douwesdr. Harinxma (zie V.3).
Gehuwd ' met Rieme Seerps Osinga. Rieme Seerps was van Kimswerd en een dochter van Seerp en Hylk Tjepkes Oenema. Het echtpaar woonde in Koudum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juw Hartmans.

 
VII.2    Trijn Ygos Galama, geboren circa 1470, dochter van Ygo Gaeles Galama (zie VI.1) en --- Goslinga.
Gehuwd 1495 met Decken Tietesz (Harinxma), geboren circa 1470 te Ylst, overleden 1537 te Kimswerd. Decken was Vetkoper en woonde in 1511 in Kimswerd. In 1517 werd zijn bezit geconfisqueerd door Karel V.
Decken Tietesz was later gehuwd met Saak Juws Juwinga, dochter van Juw Juwinga. Uit dit huwelijk: Jouw Deckens Jongema, landeigenaar te Kimswerd, die overleed tussen 1543 en 1546. Jouw Deckens had in ieder geval een zoon: Jouw Haersma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yge Deckens Galama, Boer te Longerhouw, geboren na 1500, overleden 1538-1541 te Longerhouw.
Gehuwd , met Gerlts Nn, geboren na 1500.

 

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software